Elektrosat Internet

DOKUMENTY DO POBRANIA


Warunki ogólne § 1: pdf sciagnij
Załącznik do umowy od § 2: pdf sciagnij
Regulamin: pdf sciagnij

PRZEDMIOT UMOWY


§1. Przedmiot umowy
DANE ABONENTA I PARAMETRY – WARUNKI OGÓLNE(DO POBRANIA WYŻEJ)

§2. Zobowiązania Stron
1. Mocą niniejszej umowy OPERATOR zobowiązuje się świadczyć ABONENTOWI usługę Telefonii Nowej Generacji umożliwiającą realizację połączeń głosowych do sieci PSTN (publiczna siec telekomunikacyjna zapewniająca łączność głosową) w technologii Voice over IP za pośrednictwem łącz Internetowych oraz odbieranie tych połączeń sieci PSTN.
2. W celu skutecznej realizacji usługi, ABONENT zobowiązuje się do zakupu we własnym zakresie BRAMKI/BRAMEK VolP jako niezbędnych urządzeń umożliwiających realizację usługi przez OPERATORA.
3. ABONENT dokona samodzielnej instalacji BRAMKI/BRAMEK VolP w swojej lokalizacji, w tym podłączenia do sieci Internet oraz podłączenia aparatów telefonicznych lub wpięcia linii do posiadanej centrali telefonicznej - zależnie od potrzeb i stosowanych rozwiązań.
4. Usługa, o której mowa w ust. 1, świadczona będzie w zakresie i na warunkach określonych w „Regulaminie Świadczenia Usługi Telefonii Nowej Generacji stanowionym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, oraz zgodnie z „CENNIKIEM USŁUG", stanowionym załącznik nr 2.
5. ABONENT własnoręcznym podpisem potwierdza, iż pobrał ze strony http://www.elektrosat.pl „Regulaminie Świadczenia Usługi Telefonii Nowej Generacji oraz „CENNIK USŁUG" i oświadcza, iż zapoznał sin z ich treścią oraz akceptuje zawarte tam zapisy i zobowiązuje sin do ich przestrzegania.
6. ABONENT może zgłaszać uwagi lub zasięgać informacji w Biurze Obsługi Abonenta, telefonicznie pod numerem 071 341 50 92, drogą elektroniczną na e-mail: elektrosat@elektrosat.pl lub osobiście w biurze OPERARTORA.
7. ABONENT  zobowiązuje się do niezwłocznego informowania  OPERATORA (listem poleconym) o wszelkich zmianach identyfikacyjnych dotyczących ABONENTA, w tym nazwy firmy, formy prawnej, numeru NIP, siedziby, adresu do korespondencji, a także o zmianie osób upoważnionych do reprezentacji ABONENTA.
8. Wszelkie zmiany można dokonywać po podaniu danych personalnych, teleadresowych oraz nr umowy.
§3. Zobowiązania Abonenta
1. Za świadczone na jego rzecz usługi, ABONENT zobowiązuje się dokonywać terminowych płatności na rzecz OPERATORA w wysokościach określonych w zgodnym z zadeklarowanym w § 1 planem taryfowym CENNIKU USŁUG, na konto OPERATORA (NUMER KONTA: 96 1930 1073 2009 0904 7988 0001)
2. ABONENT upoważnia OPERATORA do wystawiania faktur VAT bez podpisu. Termin płatności za usługa wynosi 10 (dziesiąci dni od wystawienia faktury VAT przez OPERATORA.
§4. Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla wykonania i interpretacji niniejszej umowy są przepisy prawa polskiego, także w zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie.
2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacja postanowień niniejszej umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W   przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony przekażą spór pod rozstrzygniecie właściwego dla siedziby OPERATORA sądu powszechnego.
3. Umowa może ulec zmianie po uzgodnieniu przez obie Strony. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej.
4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana z terminem jednomiesięcznym na koniec miesiąca kalendarzowego przez każdą ze stron.
5. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
7. Regulamin 1.7 - stanowi integralną część niniejszej Umowy.
8. Regulamin zawiera w szczególności pełną informację na temat zakresu obsługi serwisowej; zakresie odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokości odszkodowania oraz terminach jego wypłaty; zasadach, trybie i terminie składania i rozpatrywania reklamacji oraz polubownych sposobach rozwiązywania sporów.