Elektrosat Internet

ZMIANA PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 16 LIPCA 2004 - nowelizacja ustawy Prawo Telekomunikacyjne grudzień 2018

Szanowni Państwo,

Abonenci usług telekomunikacyjnych PHU Elektrosat Roman Grzywaczewski

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U.2018.1954), dalej: PT, zmianie ulegają postanowienia Umów Abonenckich o świadczenie usług telekomunikacyjnych łączących Państwa z PHU Elektrosat.

Poniżej prezentujemy treści nowych postanowień umownych, z krótkim opisem czego dotyczą poszczególne zmiany.

1) dodanie formy dokumentowej dla oświadczenia woli o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej, której stroną jest Abonent działający w charakterze konsumenta w rozumieniu odrębnych przepisów prawa:
Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej wymaga formy pisemnej bądź dokumentowej, przy czym dla zachowania formy dokumentowej oświadczenie woli o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej jest składane telefonicznie na Infolinii Operatora i utrwalane na nośniku w postaci nagrania rozmowy. Z formy dokumentowej oświadczenia woli o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej ma prawo skorzystać wyłącznie Abonent działający w charakterze konsumenta w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.

2) zastąpienie postanowień regulujących zmianę warunków Umowy Abonenckiej opartych na uchylonych przepisach art. 56 ust. 6-9 PT, trybem dostosowanym do formy dokumentowej:
Zmiana warunków Umowy Abonenckiej, tj. zakresu świadczonej Usługi, w tym zmiana Pakietu/Planu Taryfowego lub zamówienie Usług Dodatkowych, zmiana okresu na jaki została zawarta Umowa Abonencka, długości okresu wypowiedzenia, sposobu składania zamówień na Pakiety lub Usługi Dodatkowe, przystąpienie do Promocji organizowanych przez Operatora wymaga zawarcia Aneksu w formie pisemnej bądź w formie dokumentowej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej lub z wykorzystaniem konta Abonenta prowadzonego w elektronicznym BOK Operatora. W razie wyboru formy dokumentowej, Operator utrwala i dostarcza Abonentowi na trwałym nośniku treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków Aneksu do Umowy Abonenckiej oraz oświadczenie woli Abonenta o związaniu się tymi warunkami. Przyjęcie zlecenia do realizacji następuje po uprzednim potwierdzeniu tożsamości lub statusu prawnego Abonenta, w tym dla zlecenia złożonego przy pomocy środków porozumiewania się na odległość - z zastosowaniem danych zawartych w Umowie Abonenckiej. Abonentowi działającemu w charakterze konsumenta w rozumieniu odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo odstąpienia od Aneksu do Umowy Abonenckiej zawartego na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora, w terminie 14 dni od jego zawarcia. W pozostałym zakresie, do prawa konsumenta odstąpienia od Aneksu do Umowy Abonenckiej stosowane będą odpowiednio postanowienia dotyczące prawa konsumenta odstąpienia od Umowy Abonenckiej.

3) dostosowanie trybu zmiany Umowy Abonenckiej, Regulaminu i Cennika przez Operatora do znowelizowanych przepisów PT:
Operator doręcza Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym określonych w Regulaminie świadczenia Usługi, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa Abonencka, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, o ile Operator umożliwia korzystanie z takiego podobnego środka porozumiewania się na odległość, Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym określonych w Regulaminie świadczenia Usługi, na adres wskazany przez Abonenta. Na żądanie Abonenta będącego stroną Umowy Abonenckiej zawartej w formie dokumentowej Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym określonych w Regulaminie świadczenia Usługi, na piśmie na wskazany adres korespondencyjny. Niezależnie od powyższego, treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej określonych w Regulaminie świadczenia Usługi, Operator publikuje na swojej stronie internetowej. Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w życie tych zmian. W razie skorzystania z tego prawa, Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi przyznanej Abonentowi z wyjątkiem przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian warunków Umowy Abonenckiej, w tym określonych w Regulaminie świadczenia Usługi, wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE),o której mowa jest w art. 63 ust. 2a ustawy z dn. 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U.2018.1954).
W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków Umowy Abonenckiej określonych w Regulaminie świadczenia Usługi wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE, Operator podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w życie tych zmian.
Operator doręcza Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa Abonencka, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, o ile Operator umożliwia korzystanie z takiego podobnego środka porozumiewania się na odległość, Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku na adres wskazany przez Abonenta. Na żądanie Abonenta będącego stroną Umowy Abonenckiej zawartej w formie dokumentowej Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku na piśmie na wskazany adres korespondencyjny. Niezależnie od powyższego, treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku, Operator publikuje na swojej stronie internetowej. Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w życie tych zmian. W razie skorzystania z tego prawa w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen przez Operatora, Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi przyznanej Abonentowi, z wyjątkiem przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmiany w Cenniku następuje na skutek zmiany przepisów prawa.
W przypadku, gdy proponowana zmiana w Cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE, Operator publikuje na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku akceptacji zmian w Cenniku, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w życie tych zmian.
Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym określonych w Regulaminie świadczenia Usługi lub w Cenniku, wynika wyłącznie ze zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, Operator publikuje na swojej stronie internetowej informacje o zmianie warunków Umowy Abonenckiej, w tym określonych w Regulaminie świadczenia Usługi, zmianie w Cenniku, terminie ich wprowadzenia wraz ze wskazaniem miejsca udostępnienia treści zmiany lub warunków Umowy Abonenckiej lub Cennika uwzględniających tę zmianę, o prawie wypowiedzenia Umowy Abonenckiej przez Abonenta w przypadku braku akceptacji tych zmian oraz o konieczności zwrotu przyznanej ulgi w przypadku skorzystania przez Abonenta z prawa do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej. Operator może podać do publicznej wiadomości informacje o ww. zmianach z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wprowadzeniem tych zmian w życie wyłącznie w przypadku, kiedy publikacja aktu prawnego, z którego wynika zmiana stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wejściem w życie zmiany tej stawki.

Proponowane zmiany będą obowiązywać od 12 grudnia 2018 r. W przypadku braku ich akceptacji, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umów PHU Elektrosat,  z którego można skorzystać do dnia 31.12.2018, przy czym wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie. Należy pamiętać, że proponowana zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa co oznacza, że w razie skorzystania z tego prawa przez Abonenta, Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot przyznanej Abonentowi ulgi.
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Operatora.

 

INFORMACJA RODO


Szanowni Państwo,

jesteśmy dostawcą usług telekomunikacyjnych we Wrocławiu dla osób fizycznych, firm i jednostek budżetowych. Korzystanie z oferowanych przez nas usług w postaci dostarczania sygnału TVK i Internetu przez dużą liczbę mieszkańców naszego miasta zachęca nas do dalszego rozwoju i podnoszenia poziomu świadczenia usług. Dziś chcielibyśmy zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest PHU Elektrosat Roman Grzywaczewski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Traugutta 103.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres e-mail: dane@elektrosat.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
3. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez PHU Elektrosat;
4. prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez PHU Elektrosat samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
5. dochodzenie roszczeń;
6. archiwizacja;
7. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
8. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
9. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na dostawcy usług telekomunikacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

1. udzielona zgoda;
2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1. podmiotom współpracującym – w tym wykonującym na nasze zlecenie prac związanych z podłączeniem i uruchomieniem usługi;
2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
3. kancelariom prawnym, którym PHU Elektrosat zleciły np. prowadzenie postępowania;
4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane nie są i nie mogą być przekazane do państw trzecich.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1. przepisy prawa, które mogą obligować PHU Elektrosat do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
2. okres przez jaki są świadczone usługi;
3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na podany powyżej adres (dane@elektrosat.pl).

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PHU ELEKTROSAT ROMAN GRZYWACZEWSKI

1. Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych” (dalej jako Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w PHU Elektrosat Roman Grzywaczewski (dalej jako Elektrosat).
Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

2. Polityka zawiera:

a) opis zasad ochrony danych obowiązujących w Elektrosacie;
b) odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorcowe procedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych wymagających doprecyzowania w odrębnych dokumentach);

3. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest właściciel firmy – Roman Grzywaczewski za nadzór i monitorowanie przestrzegania Polityki odpowiadają:

(iii) Inspektor Ochrony Danych, jeżeli został powołany w Elektrosacie;
(iv) komórka audytu wewnętrznego, jeżeli funkcjonuje w Elektrosacie;

za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialni są:

(v) właściciel – Roman Grzywaczewski;
(vi) wszyscy członkowie personelu Elektrosatu – osoby zatrudnione lub współpracujące. Elektrosat powinien też zapewnić zgodność postępowania kontrahentów z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych przez Elektrosat.

4. Skróty i definicje:

Polityka oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Dane wrażliwe oznaczają dane specjalne i dane karne.

Dane specjalne oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Dane dzieci oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia.

Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której Elektrosat powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość).

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

IOD lub Inspektor oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.

5. Ochrona danych osobowych w Elektrosat – zasady ogólne

5.1. Filary ochrony danych osobowych w Elektrosat:

(1) Legalność − Elektrosat dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
(2) Bezpieczeństwo − Elektrosat zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując stale działania w tym zakresie.
(3) Prawa Jednostki − Elektrosat umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
(4) Rozliczalność − Elektrosat dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

5.2. Zasady ochrony danych Elektrosat przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

(1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
(2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
(3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
(4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
(5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
(6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
(7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
(8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

5.3. System ochrony danych

System ochrony danych osobowych w Elektrosat składa się z następujących elementów:

1) Inwentaryzacja danych. Elektrosat dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja).

2) Rejestr. Elektrosat opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych (Rejestr). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych w Elektrosacie.

3) Podstawy prawne. Elektrosat zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:

a) utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość,
b) inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy Elektrosat przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Elektrosatu.

4) Obsługa praw jednostki. Elektrosat spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:

a) Obowiązki informacyjne. Elektrosat przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków.
b) Możliwość wykonania żądań. Elektrosat weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających.
c) Obsługa żądań. Elektrosat zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany RODO i dokumentowane.
d) Zawiadamianie o naruszeniach. Elektrosat stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.

5) Minimalizacja. Elektrosat posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by default), a w tym:

a) zasady zarządzania adekwatnością danych;
b) zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych;
c) zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności;
6) Bezpieczeństwo. Elektrosat zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:
a) przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
b) przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
c) dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;
d) posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;
e) stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych − zarządza incydentami.

6) Bezpieczeństwo. Elektrosat zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:

a) przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
b) przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
c) dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;
d) posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;
e) stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych − zarządza incydentami.

7) Przetwarzający. Elektrosat posiada zasady doboru przetwarzających dane na rzecz Elektrosatu, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.

8) Eksport danych. Elektrosat nie przekazuje danych do państw trzecich (czyli poza UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych. Na wyraźne żądanie uprawnionych organów państwowych oraz zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne Elektrosat może przekazywać niektóre przechowywane przez siebie dane.

9) Privacy by design. Elektrosat zarządza zmianami mającymi wpływ na prywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.

10) Przetwarzanie transgraniczne. Elektrosat nie przetwarza danych transgranicznie w rozumieniu RODO.

6. Inwentaryzacja

6.1. Dane wrażliwe


Elektrosat nie gromadzi, przetwarza ani nie przechowuje danych wrażliwych.

6.2. Dane niezidentyfikowane

Elektrosat identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.

6.3. Profilowanie

Elektrosat identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Elektrosat postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

6.4. Współadministrowanie

Elektrosat identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami.

7. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych

7.1. RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.

7.2. Elektrosat nie jest zobowiązany do prowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania Danych, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.

8. Podstawy przetwarzania

8.1. Elektrosat dokumentuje w sposób inny nież prowadząc rRejestr podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.

8.2. Wskazując ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne/władza publiczna, uzasadniony cel) Elektrosat dookreśla podstawę w czytelny sposób, gdy jest to potrzebne. Np. dla zgody wskazując na jej zakres, gdy podstawą jest prawo – wskazując na konkretny przepis i inne dokumenty, np. umowę, porozumienie administracyjne, żywotne interesy – wskazując na kategorie zdarzeń, w których się zmaterializują, uzasadniony cel – wskazując na konkretny cel, np. marketing własny, dochodzenie roszczeń.

8.3. Elektrosat wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (email, telefon, sms, in.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.).

8.4. Kierownik komórki organizacyjnej Elektrosatu ma obowiązek znać podstawy prawne, na jakich komórka przez niego kierowana dokonuje konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych. Jeżeli podstawą jest uzasadniony interes, kierownik komórki ma obowiązek znać konkretny realizowany przetwarzaniem interes Elektrosatu.

9. Sposób obsługi praw jednostki i obowiązków informacyjnych

9.1. Elektrosat dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.

9.2. Elektrosat ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym: zamieszczenie na stronie internetowej Elektrosatu informacji lub odwołań (linków) do informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z nich w Elektrosacie, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metodach kontaktu z Elektrosat w tym celu, ewentualnym cenniku żądań „dodatkowych” itp.

9.3. Elektrosat dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.

9.4. Elektrosat wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.

9.5. W celu realizacji praw jednostki Elektrosat zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Elektrosat, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany.

9.6. Elektrosat dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.

10. Obowiązki informacyjne

10.1. Elektrosat określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.

10.2. Elektrosat informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.

10.3. Elektrosat informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.

10.4. Elektrosat informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.

10.5. Elektrosat określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam gdzie to jest możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).

10.6. Elektrosat informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.

10.7. Elektrosat informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

10.8. Elektrosat informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).

10.9. Elektrosat informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.

10.10. Elektrosat bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

11. Żądania osób

11.1. Prawa osób trzecich. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Elektrosat wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste itp.), Elektrosat może zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.

11.2. Nieprzetwarzanie.
Elektrosat informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.

11.3. Odmowa. Elektrosat informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.

11.4. Dostęp do danych. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Elektrosat informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych Elektrosat nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.

11.5. Kopie danych. Na żądanie Elektrosat wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Elektrosat wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest w oparciu o oszacowany jednostkowy koszt obsługi żądania wydania kopii danych.

11.6. Sprostowanie danych. Elektrosat dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Elektrosat ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Elektrosat informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

11.7. Uzupełnienie danych. Elektrosat uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Elektrosat ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Elektrosat nie musi przetwarzać danych, które są zbędne). Elektrosat może polegać na oświadczeniu osoby, co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

11.8. Usunięcie danych. Na żądanie osoby, Elektrosat usuwa dane, gdy:

(1) dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
(2) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
(3) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
(4) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
(5) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
(6) żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. profil dziecka na portalu społecznościowym, udział w konkursie na stronie internetowej).

Elektrosat określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO.

Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Elektrosat, Elektrosat podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.

W przypadku usunięcia danych Elektrosat informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

11.9. Ograniczenie przetwarzania. Elektrosat dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:

a) osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) Elektrosat nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Elektrosatu zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
W trakcie ograniczenia przetwarzania Elektrosat przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

Elektrosat informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Elektrosat informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

11.10. Przenoszenie danych. Na żądanie osoby Elektrosat wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Elektrosatowi, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej, w systemach informatycznych Elektrosat.

11.11. Sprzeciw w szczególnej sytuacji. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Elektrosat w oparciu o uzasadniony interes Elektrosatu lub o powierzone Elektrosatowi zadanie w interesie publicznym, Elektrosat uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Elektrosatu ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11.12. Sprzeciw przy badaniach naukowych, historycznych lub celach statystycznych. Jeżeli Elektrosat prowadzi badania naukowe, historyczne lub przetwarza dane w celach statystycznych, osoba może wnieść umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem takiego przetwarzania. Elektrosat uwzględni taki sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

11.13. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Elektrosat na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), Elektrosat uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

11.14. Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu. Jeżeli Elektrosat przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje osoby, i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, Elektrosat zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie Elektrosatu, chyba że taka automatyczna decyzja (i) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą a Elektrosatem; lub (ii) jest wprost dozwolona przepisami prawa; lub (iii) opiera się o wyraźną zgodę odwołującej osoby.

12. MINIMALIZACJA

Elektrosat dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem: (i) adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania), (ii) dostępu do danych, (iii) czasu przechowywania danych.

12.1. Minimalizacja zakresu

Elektrosat zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO. Elektrosat dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok. Elektrosat przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design).

12.2. Minimalizacja dostępu

Elektrosat stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń) i logiczne(ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe).
Elektrosat stosuje kontrolę dostępu fizycznego.
Elektrosat dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób, oraz zmianach podmiotów przetwarzających.
Elektrosat dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok. Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zawarte są w procedurach bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji Elektrosatu.

12.3. Minimalizacja czasu

Elektrosat wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych.
Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu są usuwane z systemów produkcyjnych Elektrosatu, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Elektrosat. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.

13. BEZPIECZEŃSTWO

Elektrosat zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Elektrosat.

13.1. Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa.

Elektrosat przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:

(1) Elektrosat zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania − wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.
(2) Elektrosat kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają.
(3) Elektrosat przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Elektrosat analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
(4) Elektrosat ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W tym Elektrosat ustala przydatność i stosuje takie środki i podejście jak:
(i) pseudonimizacja,
(ii) szyfrowanie danych osobowych,
(iii) inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
(iv) środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
13.2. Oceny skutków dla ochrony danych

Elektrosat dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.

Elektrosat stosuje metodykę oceny skutków przyjętą w Elektrosacie.

13.3. Środki bezpieczeństwa

Elektrosat stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych.
Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Elektrosacie i są bliżej opisane w procedurach przyjętych przez Elektrosat dla tych obszarów.

13.4. Zgłaszanie naruszeń

Elektrosat stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.

14. PRZETWARZAJĄCY

Elektrosat posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz Elektrosat opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Elektrosacie.

15. EKSPORT DANYCH

Elektrosat nie eksportuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG w 2017 r. = Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein i Norwegia).
Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególności w związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych (shadow IT), Elektrosat okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne.

16. PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI

Elektrosat zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania.
W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez Elektrosat odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowana bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy dokument nie narusza obowiązku operatora telekomunikacyjnego w przedmiocie retencji danych.