Elektrosat Internet

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016 informujemy, że nasza firma przetwarza powierzone nam dane osobowe tylko w związku z realizacją zawartych z Abonentami umów o świadczenie usług. Dane naszych Abonentów nie są przekazywane podmiotom trzecim. Abonentom przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas danych oraz na usunięcie danych z naszych rejestrów. Administratorem Danych Osobowych jest Roman Grzywaczewski. W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub niejasności a także w przypadku chęci składania stosownych oświadczeń w przedmiocie swoich danych prosimy o kontakt mailowy na adres: dane@elektrosat.pl

 

REGULAMIN DOTYCZY UMÓW DLA USŁUIGI DOSTĘPU DO TELEFONII CYFROWEJ

Użyte w Regulaminie (wersja 1.7) terminy oznaczają:
Abonament - cykliczna oplata, uiszczana przez Abonenta na rzecz OPRETORA w celu zapewnienia stałego dostępu do Usługi. Wszystkie elementy składajcie się na te opłatę są określone w Planach taryfowych.
Abonent - podmiot, który jest stroną Umowy o świadczenie Usługi zawartej z OPERATOREM.
Adres IP - indywidualny numer identyfikacyjny, nadawany urządzeniom w Sieci IP.
Bramka VoIP - urządzenie dostarczone przez OPRETORA, Abonentowi niezbędne do korzystania przez Abonenta z Usługi.
Billing - szczegółowy wykaz zrealizowanych połączeń
Data Aktywacji Usługi - data odnotowania przez OPERATORA
Numer telefonu - numer telefoniczny przydzielony Abonentowi przez OPERATORA, zgodnie z zasadami określonymi w Planie Numeracji Krajowej, na który będą kierowane połączenia przychodzące do Abonenta, oraz numer z którego będą inicjowane połączenia przez Użytkownika.
Okres Rozliczeniowy - nie krótszy niż miesiąc, przedział czasu, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta wobec OPERATORA z tytułu świadczonych usług telefonii nowej generacji, rozpoczynający się i kończący we wskazanych przez OPERATORA dniach miesiąca.
Okres Rozliczeniowy - przedział czasu, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta wobec OPERATORA z tytułu Świadczonych usług telefonii nowej generacji, rozpoczynający się każdego pierwszego dnia miesiąca i kończący każdego ostatniego dnia m-ca.
Opóźnienie Pakietów - czas, jaki upływa pomiędzy wysłaniem pakietu IP i jego powrotem, tą samą drogą do miejsca wysłania, pomiędzy dwoma urządzeniami sieci IP.
Plan Taryfowy - wykaz usług i zestawienie opłat za usługi telekomunikacyjne oraz innych opłat wraz zasadami ich naliczania, stanowiący integralną część umowy. Cennik dostępny jest na stronach www.elektrosat.pl.
Pakiet IP spełniający standardy IP - pakiet danych przesyłanych w Sieci IP, zawierający adres urządzenia wysyłającego i adres
Plan Numeracji Krajowej - ustalony w Rzeczypospolitej Polskiej system numeracji zapewniający realizację połączeń telefonicznych.
POST-PAID - (ang. opłacony z dołu) system rozliczeń pomiędzy OPERATOREM i Abonentem, polegający na zapłacie za dostarczaną usługę po jej wykonaniu w uzgodnionym cyklu rozliczeniowym.
PSTN - publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystywana do świadczenia publicznie dostępnych usług telefonicznych, zapewniającą łączność głosową pomiędzy zakończeniami sieci, a także inne formy łączności, w szczególności przesyłanie faksów i danych.
Regulamin - niniejszy Regulamin Doświadczenia Usługi Telefonii Nowej Generacji przez OPERATORA, stanowiący integralną część umowy.
Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, mimo dołożenia najwyższej staranności np. katastrofalne działanie sił przyrody, wojna, strajki generalne, akty władzy publicznej, którym nie może przeciwstawić się jednostka, poważne awarie sieci elektrycznej o charakterze ogólnopolskim, działaniem osób trzecich, za które OPERATOR nie ponosi odpowiedział itp.
Specyfikacja Zamówienia - umowa zawarta pomiędzy Abonentem - zamawiającym, a OPERATOREM - dostawcą na dostarczenie Bramki/Bramek VoIP w celu możliwości korzystania z Usługi przez Abonenta.
Straty pakietów - wyrażony w procentach odsetek Pakietów IP, które zostały wysłane pomiędzy dwoma urządzeniami Sieci IP i nie powróciły tą samą drogą do miejsca inicjacji połażenia.
Strony- OPERATOR, Abonent.
Tajemnica Telekomunikacyjna - tajemnica obejmująca informacje przekazywane w sieciach telekomunikacyjnych, dane dotyczące Użytkowników oraz dane dotyczące faktu, okoliczności i rodzaju połączenia, prób uzyskania połączenia między określonymi zakończeniami sieci, a także identyfikacji bądź lokalizacji zakończenia sieci, pomiędzy którymi wykonano połażenie.
Umowa - Umowa o Usługę Telefonii Nowej Generacji; dokument określający szczegółowy zakres i warunki Świadczenia Usług, oraz regulowania płatności za Usługi, zawarta pomiędzy OPERATOREM i Abonentem.
Urządzenie Końcowe - urządzenie telekomunikacyjne dołączone bezpośrednio lub pośrednio do zakończenia sieci np.: telefon, telefaks, modem, centrala abonencka itp.
Usługa - Usługa Telefonii Nowej Generacji pozwalająca na realizacja połączeń głosowych do sieci PSTN za pośrednictwem technologii VoIP, oraz odbieranie tych połączeń z sieci PSTN.
Usługi Dodatkowe - usługi świadczone przez OPERATORA na rzecz Abonenta takie jak: fax2e-maillub voice2e-mail i inne wymienione w Planach Taryfowych.
Ustawa - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171 poz. 1800 z późniejszymi zmianami).
Użytkownik - osoba inicjująca połączenia z numeru telefonu Abonenta.
Voce2e-mail - usługa odbioru wiadomości głosowej przez e-mail.
VoIP - (ang. Voice over Internet Protocol) technologia pozwalająca na realizacje połączeń głosowych za pośrednictwem Internetu.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Operator, wykorzystując własny system komputerowy świadczy usługi Abonentowi, w zamian za wnoszone przez niego opłaty, pod warunkiem przestrzegania przez strony postanowień niniejszego Regulaminu oraz zawartej Umowy, szczegółowych warunków korzystania z poszczególnych usług (o ile zostaną one ustanowione przez Operatora i przyjęte przez Abonenta) oraz ogólnych zasad korzystania z sieci komputerowych i sieci Internet zwanych Etykietą (na stronie Operatora).
1.2 Regulamin świadczenia usług, określa zakres i warunki wykonywania usług przez Operatora, prawa i obowiązki Abonenta i Operatora, zasady wzajemnych rozliczeń finansowych, składania reklamacji, udzielania pomocy technicznej oraz warunki rozwiązania Umowy.
1.3 Aktualny cennik udostępniony jest przez Operatora na stronie www.elektrosat.pl
1.4. Cennik nie obejmuje warunków promocji. Niniejszy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu ustawy kodeksu cywilnego.
2. PRAWA I OBOWIĄZKI ABONENTA
2.1 Abonentowi przysługuje prawo do wyboru abonamentu i w jego ramach do nielimitowanego korzystania z dostępu przez jedno urządzenie odbierające (np. komputer), chyba, że zawarta umowa określa inaczej.
2.2 Abonent może rozdzielić otrzymywany od Operatora sygnał na inne urządzenia ( komputery), pod warunkiem, że jest ich właścicielem, lub ich użytkownicy przebywają stale z Abonentem we wspólnym gospodarstwie domowym.
2.3 Abonent ma prawo zmiany rodzaju wykorzystywanego przez Niego abonamentu. Deklaracja zmiany musi mieć postać pisemną.
2.4 Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawem wykorzystywanie usług świadczonych przez Operatora lub wykorzystywanie Jego infrastruktury do takich celów, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim.
2.5 Abonent zobowiązany jest do przestrzegania, w zakresie jakim Go dotyczą, przepisów Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800), z późn. zmianami.
2.6 Abonent zobowiązuje się, że nie będzie:
a) podejmować działań mających na celu odczytanie haseł zabezpieczających posiadaczy kont w systemie Operatora ani w jakimkolwiek innym systemie komputerowym;
b) podejmować prób korzystania z zasobów, do których dostęp jest związany z koniecznością posiadania odpowiedniego zezwolenia, a tych zezwoleń Abonent nie posiada;
c) wykorzystywać lub umożliwiać wykorzystywanie usług świadczonych przez Operatora a także udostępniania swoich zasobów (m. in. Określonego obszaru pamięci trwałej lub operacyjnej lub informacji czy programów / skryptów) w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa, a w szczególności naruszających Ustawę z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami);
d) używać zasobów systemowych Operatora w sposób utrudniający korzystanie z nich innym Abonentom lub użytkownikom.
2.7 Abonentowi nie wolno udostępniać ani rozdzielać sygnału sieci komputerowej osobom trzecim, tj. znajdującym się poza lokalem Abonenta, o którym mowa w umowie, ani umożliwiać wykorzystania sygnału przez urządzenia nie należące do Abonenta. Za takie udostępnienie może zostać uznane niestosowanie we własnej sieci radiowej zabezpieczeń transmisji (np. szyfrowania) na odpowiednim poziomie (wymagane jest szyfrowanie minimum WEP z kluczem 128-bitowym).
2.8 Abonentowi nie wolno dokonywać samodzielnych zmian w instalacji Operatora.
2.9 Operator przydziela Abonentowi wewnętrzny nr IP oraz ustala tzw. Adres fizyczny karty sieciowej, zobowiązując zarazem Abonenta do używania określonej karty sieciowej (interfejsu). Samowolna zmiana przydzielonych parametrów protokółów komunikacyjnych jest zabroniona.
2.10 Abonent przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stosowania przez niego karty sieciowej nie wskazanej przez Operatora, tenże nie będzie ponosił odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie usługi dostępu do systemu Operatora.
2.11 W przypadku zmiany karty sieciowej (interfejsu dostępowego) przez Abonenta, zobowiązany jest on do bezzwłocznego powiadomienia Operatora o tym fakcie.
2.12 Abonent zobowiązany jest w razie konieczności (tj. silny lub porywisty wiatr, grad, wyładowania atmosferyczne), jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, kontrolować (wzrokowo) stan techniczny przekazanych (zainstalowanych) urządzeń.
2.13 Abonent ma obowiązek powiadomić Operatora o stwierdzonym uszkodzeniu (niesprawności) wykorzystywanej infrastruktury teleinformatycznej. Powiadomienie może nastąpić telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. Informacja o niesprawności powinna zawierać dane o charakterze usterki (objawach), dacie jej wystąpienia (zauważenia), adres lokalizacji łącza oraz nr umowy.
2.14 Uszkodzenia powstałe z winy Abonenta lub na skutek Jego zaniedbań będą usuwane na Jego koszt, a ewentualna niemożliwość wykorzystania usług określonych niniejszą Umową z tego tytułu nie zwalnia Abonenta ze zobowiązań finansowych (np. płacenia abonamentu).
2.15  Usterki w odbiorze programów TV powinny być usuwane w jak najkrótszym terminie.      
2.16 Awarie uniemożliwiające odbiór programów Operator powinien usunąć nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.
2.17  Operator nie odpowiada za zakłócenia w odbiorze  wynikające ze złego stanu technicznego telewizorów, wewnętrznej instalacji antenowej i innego wyposażenia
a). należącego  do Abonenta oraz nie jest  zobowiązany do ich regulacji i napraw oraz nie wykonuje ponownego programowania odbiornika telewizyjnego, tunera
b).  zewnętrznego lub innych urządzeń odbiorczych.
2.18. Operator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skutki spowodowane: brakiem sygnału, zakłóceniami  oraz przerwani  w reemitowanym sygnale
a). spowodowane miedzy innymi:
b). oddziaływaniem skrajnych warunków atmosferycznych
c). bardzo intensywnymi opadami deszczu, śniegu lub gradu połączone z dużym zachmurzeniem   
d). wiatry oraz wichury o prędkościach powyżej 10 m/s.
e). zmian pozycji oraz rodzaju nadajników satelitarnych, systemu nadawania,
f). konserwacji urządzeń nadawczych, przerw w dostawie energii elektrycznej, aktów wandalizmu, kradzieży urządzeń  sieci TVK oraz innych
g). zdarzeń losowych niezależnych od woli Operatora.
2.19. Abonent ma prawo do składania reklamacji dotyczących świadczonych usług przez Operatora. Reklamacje należy składać w formie pisemnej w siedzibie firmy.
2.20 Operator w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji poinformuje Abonenta o jej rozpatrzeniu. W uzasadnionym przypadku obniżyć opłatę   abonamentową w wysokości 1/30 części opłaty za każdy dzień bez odbioru co najmniej 60% programów w  zamówionym pakiecie.
3. PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA
3.1 Operator zobowiązany jest do usuwania zgłoszonych przez Abonenta usterek i niesprawności w dostarczaniu sygnału sieci telewizyjnej i komputerowej a powstałych z winy Operatora lub w jego osprzęcie w możliwie najkrótszym terminie, z zastrzeżeniem nieistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub istotnie utrudniających zdiagnozowanie i/lub usunięcie usterki.
3.2 Usługodawca gwarantuje usunięcie ewentualnej awarii w czasie do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia faktu jej wystąpienia przez Abonenta.
3.3 W przypadku stwierdzenia zdarzeń technicznych mogących przeciążać sieć Operatora lub inne sieci (skanowanie portów, adresów, rozsyłanie wirusów, spamu), Operator może ograniczyć dostęp Abonenta, z którego komputera generowany jest nadmiarowy ruch, aż do całkowitego wyłączenia dostępu włącznie. W takiej sytuacji Abonentowi nie przysługuje zwrot naliczonego abonamentu.
3.4 O stwierdzonej sytuacji i podjętych działaniach Operator powiadamia Abonenta. Przywrócenie dostępu następuje po usunięciu przez Abonenta przyczyn powstałej sytuacji.
3.5 Operator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe pogorszenie jakości dostępu (przerwy) spowodowane czynnikami atmosferycznymi (tj. np. wyładowania atmosferyczne, opady gradu, zaniki lub wyłączenia prądu, powódź itp.) lub innymi, na które nie ma bezpośredniego wpływu.
3.6 Operator ma prawo przekazać sieć w administrowanie innemu operatorowi.
4. ROZLICZENIA
4.1 Abonent zobowiązany jest do terminowego regulowania opłat za usługi świadczone na jego rzecz przez Operatora zgodnie z zapisami określonymi w umowie.
4.2 Za świadczone usługo Operator pobiera opłaty:
a) jednorazowe - w zakresie i wysokości określonej w cenniku obowiązującym w dniu podpisania umowy lub przyjęcia usługi (zlecenia) do wykonania;
b) cykliczne - w zakresie i wysokości określonej w cenniku obowiązującym w okresie wykonywania usługi.
4.3 Opłatę abonamentową Abonent reguluje w cyklach miesięcznych kalendarzowych, za miesiąc bieżący (z góry), w terminie określonym w zawartej Umowie.
4.4 Operatorowi przysługuje prawo do zmiany wysokości opłat, zgodnie ze zmianą stopy inflacji ogłaszanej  przez GUS, oraz zmianą opłat dla innych podmiotów (w szczególności opłat za licencje oraz dzierżawione od innych operatorów łącza lub należnego podatku), z usług których korzysta Operator. Zmiany te będą ogłaszane Abonentom w Cenniku z zachowaniem terminów określonych w p-kcie 8.1.
4.5 Za opóźnienia w regulowaniu należności przez Abonenta Operator może dochodzić ustawowych odsetek lub opłat określonych w Cenniku.
4.6 W przypadku przeterminowania płatności na okres ponad 10 dni Usługodawca może ograniczyć lub zablokować dostęp do sieci komputerowej oraz konta Abonenta do czasu uregulowania należności. Nie uregulowanie przeterminowanych należności może również spowodować wypowiedzenie umowy. Ponowne podłączenie Abonenta do sieci może nastąpić po uregulowaniu wszelkich należności płatniczych.
4.7 Faktury za świadczone usługi są wystawiane w systemie miesięcznym. Abonent może odebrać faktury w każdej chwili. Faktury za okres wsteczny nie będą wystawiane.
4.8 Dokumenty rozliczeniowe i inna korespondencja przesyłana jest Abonentowi na określony w umowie adres poczty elektronicznej, z zastrz. Punktu 6.1d) i nast.
4.9 W przypadku przerwy (przerw) w abonamencie dłuższej niż 1 doba powstałej z winy Operatora, Abonentowi przysługuje pomniejszenie opłaty abonamentowej w wysokości 1/30 za każdy zaliczony dzień przerwy. Do okresu przerwy zalicza się pełne doby.
4.10 Pomniejszenie opłaty abonamentowej zmniejsza zobowiązania za następny okres rozliczeniowy (na życzenie Abonenta).
4.11 Jakiekolwiek przerwy lub usterki w uzyskiwaniu połączenia sieciowego, nie zwalniają Abonenta od terminowego uiszczania należnych opłat.
5. ROZWIĄZANIE UMOWY
5.1 Po upływie minimalnego okresu trwania Umowy (określonego indywidualnie w umowie), każda ze stron może rozwiązać (wypowiedzieć) Umowę w każdym czasie, ze skutkiem faktycznym na koniec miesiąca kalendarzowego następnego po tym, w którym zostało złożone.
5.2 Operator ma prawo rozwiązać lub zawiesić Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Abonent wykorzystuje usługi świadczone przez Operatora do celów niezgodnych z prawem lub działanie Abonenta narusza postanowienia umowy i regulaminu, a w szczególności w zakresie obowiązku ponoszenia przez Abonenta opłat lub działania na szkodę Operatora.
5.3 Wypowiedzenie umowy przez Abonenta nie zwalnia Go z obowiązku uregulowania wszystkich należności wobec Operatora.
5.4 Wypowiedzenie Umowy jest skuteczne pod warunkiem zachowania formy pisemnej i przesłania go drugiej stronie listem poleconym lub doręczenia osobiście.
5.5 Wypowiedzenie Umowy oraz oświadczenie Operatora o rozwiązaniu Umowy będą dokonywane na adres wskazany w Umowie.
5.6 W przypadku rozwiązania Umowy Abonentowi przysługuje zwrot 100% nadpłaconych kwot abonamentu, o ile taka nadpłata istnieje. W przypadku zastosowania przez Operatora zapisów p-ktu 5.2 zwrot taki Abonentowi nie przysługuje.
6. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1 Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niezgodne z prawem wykorzystywanie przez Abonenta usług świadczonych przez Operatora lub inne działania podejmowane przez Abonenta przy wykorzystaniu sieci lub urządzeń Operatora, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim;
b) wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, działaniem siły wyższej, awariami systemów i łączy innych dostawców;
c) niemożliwość lub utratę zdolności świadczenia usług spowodowaną ingerencją instytucji administracji państwowej lub osiedlowej (samorządowej);
d) niemożliwość dostarczenia korespondencji (w tym tradycyjnej pocztowej) w przypadku zmiany adresu Abonenta i niedokonania przez Abonenta skutecznego powiadomienia Operatora o tej zmianie. Wiadomość (przesyłkę) nadaną na ostatni znany Operatorowi adres uważa się za nadaną prawidłowo;
e) niemożliwość dostarczenia korespondencji elektronicznej w przypadku zaistnienia przeszkód technicznych, na które Operator nie ma bezpośredniego wpływu (np. działania filtrów antyspamowych, wyłączenia konta lub innych ograniczeń związanych z kontem Abonenta).
6.2 Operator i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody pośrednie i bezpośrednie w tym również utracone korzyści spowodowane wystąpieniem siły wyższej oraz przyczyn niezależnych od Operatora (np. zakłóceń dosyłu sygnału internetowego, przerwy w dostawie prądu oraz z tytułu konserwacji urządzeń lub linii transmisyjnych).
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Operatora lub Administratora Abonent ma prawo złożyć Operatorowi reklamację lub zażalenie.
7.2  Zgodnie z art. 106 ust 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne reklamacja / zażalenie może zostać złożona pisemnie, ustnie do protokołu, telefonicznie lub drogą elektroniczną
7.3  W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu upoważniona osoba reprezentująca dostawcę usług przyjmująca reklamację jest obowiązana niezwłocznie potwierdzić jej przyjęcie w formie pisemnej. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną, dostawca usług jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji do potwierdzenia jej przyjęcia w formie pisemnej z podaniem terminu, w którym reklamacja zostanie rozpatrzona.
7.4 Aktualne adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu do zgłoszeń serwisowych znajdują się na stronie internetowej Operatora. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są w biurze w systemie 5/7, w g. 8.00 do 16.00. pod nr tel 71 341 50 92  lub od 16.00-22.00 pod nr tel 501 495 038
7.5 Zgłoszenie reklamacji lub zażalenia nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty za usługi określonej w Umowie. W przypadku uznania zgłoszenia Operator obniży opłatę abonamentową o właściwą kwotę w następnym cyklu rozliczeniowym.
7.6 Operator udziela odpowiedzi na zażalenie złożone przez Abonenta w takiej formie (taką drogą) jak zostało ono wniesione, za wyjątkiem zgłoszenia telefonicznego, gdzie odpowiedź wysyłana jest na adres email Abonenta, z zastrz. jak w p-kcie 6.1d) i nast.
7.7 Operator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w jak najkrótszym terminie jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia jej wniesienia. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę doręczenia powiadomienia Operatorowi.
7.8  W przypadku odmowy uznania reklamacji/zażalenia przez Operatora w całości lub w części odpowiedź na reklamację powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zostać doręczona reklamującemu przesyłką pocztową poleconą. Ponadto odpowiedź na reklamację powinna zawierać pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne.
7.9  Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka dostawcy usług rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia reklamującego.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1 Operator podaje do publicznej wiadomości treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy określonych w regulaminie korzystania z sieci komputerowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Jednocześnie abonentpowinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian.
8.2 1 a) W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust. Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, udzielonej Abonentowi przez Operatora zgodnie z par. 3 pkt 2 lit. d) umowy, o czym abonent powinien zostać także poinformowany.
b). Przepisu lit. a) nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian, o których mowa w ust.8. 1, wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych.
c ). Operator niezwłocznie informuje na piśmie abonentów będących stroną umowy pisemnej o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, chyba że abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków umowy.
d). Jeżeli do dnia wejścia w życie postanowień nowego Regulaminu Abonent nie wniesie zastrzeżeń dotyczących jego treści  / nie skorzysta z prawa wypowiedzenia umowy - zmiany uważa się za wiążące.
8.3 Operator kontaktuje się z Abonentem poprzez:
a) pocztę elektroniczną (w przypadku określenia konta lub kont w umowie - konto to staje się PODSTAWOWĄ formą komunikacji wzajemnej), z zastrzeżeniem jak w p-kcie 6.1d) i nast.;
b) elektroniczne biuro obsługi klienta (EBOK);
c) ogłoszenia na stronie internetowej Operatora;
d) list polecony (w wyjątkowych przypadkach, np. wypowiedzenia umowy).
8.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.5 W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych na tle wykonywania umowy, jej zapisów oraz zapisów i postanowień niniejszego regulaminu stronom przysługuje prawo polubownej możliwości rozwiązania sporu. W takim przypadku Abonentowi przysługuje prawo złożenia odpowiedniego wniosku do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu.
8.6 W przypadku sprzeczności Regulaminu z zawartą z Abonentem umową - w pierwszej kolejności rozpatrywane będą zapisy umowy.
8.7 Regulamin w wersji 1.7 obowiązuje od dnia 01.12.2010 r.