Cennik usługi telefini VoIP (ceny brutto)

PakietyPakiety

Zero

Mini

Opti

Mega

Maxi

Cena brutto

9

15

25

50

100

Minuty w pakiecie na połączenia do sieci stacjonarnych* wymienne na połączeniam komórkowe - patrz nieżej

0

70

180

520

1300

Minuty w pakiecie na połączenia do sieci komórkowych*,**

0

15

45

110

260

Połączenia w obrębie sieci Elektrosat

bezpł.

 

* minuty do wykorzystania zamiennie

**nie dotyczy sieci Play (P4)

 

Cena za minutę połaczenia po wyczerpaniu bezpłatnych minut

 Po wyczerpaniu pakietu /ceny brutto/ z 23% Vat

Zero

Mini

Opti

Mega

Maxi

Koszt minuty na połączenia do sieci stacjonarnych w kraju

0,11

0,10

0,10

0,09

0,08

Koszt minuty na połączenia do sieci komórkowych w kraju**

0,42

0,40

0,39

0,38

0,37

Koszt minuty na połączenia do sieci stacjonarnych za granicę*

już od 0,16 gr /patrz strefy czasowe/

Koszt minuty na połączenia do sieci komórkowych za granicę*

już od 0,16 gr /patrz strefy czasowe/

 

* patrz strefy czasowe - poszczególne kraje są uruchamiane na pisemną prośbę Abonenta

**nie dotyczy sieci Play (P4)

 

Rozmowy międzynarodowe - strefy czasowe

 Strefy

na tel. stacjonarne

na tel. komórkowe

strefa

Ceny poszczególnych stref

podane ceny są cenami brutto (VAT 23%)

Niemcy

0,16 zł

1,47 zł

Anglia

0,16 zł

1,42 zł

Irlandia

0,16 zł

1,42 zł

Hiszpania

0,16 zł

2,00 zł

Austria

0,50 zł

2,19 zł

Czechy

0,25 zł

1,11 zł

Francja

0,17 zł

1,32 zł

Włochy

0,16 zł

2,46 zł

USA

0,16 zł

0,16 zł

Regulamin usługi

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE

lp

§1 

1.

  • Regulamin określa zakres, zasady i warunki świadczenia przez OPERATORA Usługi.

2.

OPERATOR świadczy usługi w systemie POST-PAID.

 

§2

 

Regulamin został opracowany zgodnie z Ustawą oraz obowiązującymi aktami  wykonawczymi

 

TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA

 

§3

 

OPERATOR zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gwarantuje przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z usług, danych dotyczących Abonentów, okoliczności i rodzaju połączeń danych transmisyjnych, danych lokalizacyjnych wykraczających poza dane niezbędne do transmisji komunikatu lub wystawienia faktury VAT, danych o próbach uzyskania połączenia, a także informacji o Świadczonych na rzecz Abonentów usługach, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest wymagane na podstawie  przepisów prawa.

 

§4

 

OPERATOR zachowuje należytą staranność w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń telekomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnej oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy telekomunikacyjnej.

 

§5

 

Podmioty działające w imieniu OPERATORA  mogą włączyć się do trwającego połączenia, jeżeli jest to niezbędne do usunięcia awarii, zakłóceń lub w innym celu, związanym z utrzymaniem sieci telekomunikacyjnej lub świadczeniem usługi, pod  warunkiem sygnalizacji tego faktu osobom uczestniczącym w połączeniu

 

§6

 

Podmioty działające w imieniu OPERATORA, które realizują usługę mogą zapoznam się z treścią przekazu wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji danej usługi, wynikającym z technologii jej Świadczenia.

 

AKTYWACJA USŁUGI OKRES DOŚWIADCZENIE USŁUGI DOŚWIADCZENIE USŁUGI

 

§7

1.

OPREATOR jest zobowiązany do rozpoczęcia Świadczenia Usługi w Dacie Aktywacji Usługi, chyba że powstaną niezależne od OPERATORA okoliczności uniemożliwiające aktywacje Usługi w tej dacie. W przypadku rozpoczęcia świadczenia usługi przez OPERATORA po Dacie Aktywacji Usługi z przyczyn, o których mowa powyżej, za Datę Aktywacji Usługi uznać należy datę rzeczywistego tego rozpoczęcia Świadczenia Usługi.

2.

OPREATOR zobowiązuje się w dacie podpisania Umowy  do sporządzenia na podstawie udzielonych mu przez Abonenta danych Specjalizacji Zamówienia zgodnego  z zapotrzebowaniem Abonenta.

 

§8

 

Abonent w celu korzystania z usługi zobowiązany jest do posiadania łącza dostępowego do Internetu

 

§9

 

Abonent zobowiązuje się do zakupu Bramki VoIP we własnym zakresie

 

§10

 

Abonent zobowiązany jest do przygotowania oraz udostępnienia pomieszczeń, w których ma się znajdować Bramka VoIP w celu umożliwienia świadczenia przez OPERATORA Usługi na rzecz Abonenta

 

§11

 

Abonent pokrywa koszty związane z przystosowaniem pomieszczenia do świadczenia Usługi.

 

§12

 

Abonent zobowiązuje się udostępnić nieodpłatnie na rzecz OPERATORA dostęp do energii elektrycznej w celu świadczenia Usługi

 

OPŁATY ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI

 

§13

 

Abonent w zamian za świadczenie Usługi zobowiązuje się do terminowego uiszczania na rzecz OPERATORA opłat wynikających z Planu taryfowego i zobowiązań zawartych w Umowie

 

§14

 

OPERATOR zastrzega sobie prawo zmian Planów Taryfowych. W przypadku podwyższenia opłat, OPERATOR zobowiązany jest z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego i terminie ich wprowadzenia. Zmiana Planu Taryfowego nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna od następnego okresu rozliczenia

 

§15

 

Informacja o zmianach opłat za Usługi świadczone przez OPERATORA przekazywana będzie wraz z fakturą VAT, przed ich wprowadzeniem.

 

§16

 

Zmiany w Regulaminie nie powodują konieczności podpisywania nowej Umowy

 

§17

 

Niewykorzystane środki (minuty w pakiecie) przechodzą na kolejny m-c

 

§18

 

Abonent zobowiązuje się do poinformowania OPERATORA o każdej zmianie danych teleadresowych

 

§19

1.

Abonent    obowiązany   jest    do    uiszczania    opłat    zgodnie z Planami Taryfowymi i fakturami VAT

a.

Miesięczna opłata abonamentowa za świadczone Usługi (w systemie POST-PAID), naliczana jest przez OPERATORA z góry, od dnia Aktywacji Usługi w każdym Okresie Rozliczeniowym. Pierwszy Okres Rozliczeniowy zostaje wydłużony do ostatniego dnia pełnego Okresu Rozliczeniowego następującego po miesiącu w którym została podpisana Umowa. W związku z wydłużeniem pierwszego Okresu zmianie i jest naliczana przez OPERATORA tak jak za każdy następny Okres Rozliczeniowy;

b.

dla Abonenta korzystającego z usługi w systemie POST-PAID, miesięczne koszty   połączeń naliczane są przez OPERATORA z dołu od dnia aktywacji usługi, na podstawie umowy zgodnie z rodzajem i zakresem wykonanych przez Abonenta połączeń niezależnie od tego, kto zlecił Usługę i z niej korzystał.

2.

Wysokość opłat i sposób ich naliczania określają Plany Taryfowe

3.

Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

 

§20

1.

OPERATOR wystawia Abonentowi faktury VAT za zakupione lub zrealizowane Usługi, do których dolicza stosowny podatek VAT od towarów i usług.

2.

Wszelkie podane opłaty w Planach taryfowych podawane są z należnym podatkiem VAT (22%) od towarów i usług (brutto).

 

§21

1.

Termin płatności faktury VAT  wynosi 10 dni od daty jej wystawienia.

2.

Nieuregulowanie należności z wystawionej   przez OPERATORA  faktury   VAT  w   terminie 14 dni od dnia wystawienia spowoduje zablokowanie połączeń inicjowanych (wychodzących) przez Użytkowników jak i Abonenta.

 

§22

 

Faktury VAT są doręczane Abonentom listem zwykłym, na adres do korespondencji otrzymany od Abonenta lub inną uzgodnioną przez Strony drogą. W przypadku nie otrzymania faktury VAT za dany okres rozliczeniowy Abonent zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt OPERATOROWI.

 

§23

 

Za dzień płatności uważa się dzień wpłynięcia należnej sumy na rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawionej przez OPERATORA.

 

§24

 

Bonifikaty wynikajcie z uwzględnionej reklamacji będzie udzielane przez OPERATORA na fakturze VAT dotyczącej okresu rozliczeniowego, za który przysługuje bonifikata lub na fakturze VAT korygującej taką fakturę VAT

 

§25

 

Zgodnie, z art. 490 KC OPERATOR ma prawo do zablokowania możliwości inicjowania usług przez Użytkowników jak i Abonenta lub zaprzestania świadczenia wszystkich usług świadczonych Abonentowi na podstawie zawartej z OPERATOREM Umowy, w przypadku powzięcia przez OPERATORA wątpliwości, co do stanu majątkowego Abonenta i możliwości wykonania przez Abonenta zobowiązania do uiszczenia płatności za faktury VAT. Uznaje się to zdarzeniem uzasadniającym twierdzenie o wątpliwym stanie majątkowym Abonenta jest brak uregulowania przez Abonenta płatności z tytułu Umowy z OPERATOREM, pomimo wystosowania przez OPERATORA wezwania do zapłaty i po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu

 

ROZWIĄZANIE I ZAWIESZENIE UMOWY O USŁUGI

 

§26

 

Abonent zgadza się na  przetwarzania danych osobowych wyłącznie dla celów związanych z  użytkowaniem sieci teleinformatycznej.

 

§27

 

Umowy zawierane są przez Strony na czas nieokreślony. Zawarta Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. Rozwiązanie umowy powoduje utratę zgromadzonych bezpłatnych minut.

 

§28

 

OPERATOROWI przysługuje prawo do zawieszenia Świadczenia Usługi w przypadku, gdy:

a.

Abonent opóźnia się z zapłatą należności za świadczone przez OPERATORA Usługi więcej niż czternaści (14) dni, za uprzednim pisemnym powiadomieniem i bezskutecznym upływem, wyznaczonego w powiadomieniu dodatkowego terminu zapłaty.

b.

Abonent wykorzystuje Usługę i Bramkę VoIP służące do  wykonywania Usługi w sposób mogący zagrażać istotnym interesom innych Abonentów lub interesom  OPERATORA;

c.

Abonent rażąco narusza postanowienia Regulaminu Umowy oraz obowiązujące przepisy prawa;

d.

Abonent   podał   dane   lub   informacje  przy   zawarciu Umowy, które są nieprawdziwe;

e.

Z przyczyn technicznych nie jest możliwe dalsze Świadczenie na rzecz Abonenta Usług    lub też zapewnienia ich należytej jakości.

f.

Nastąpi wykreślenie Abonenta z właściwej Ewidencji Działalności   Gospodarczej   lub   Krajowego   Rejestru Sądowego, bądź innej ewidencji lub rejestru, w którym był ujawniony;

g.

Abonent utraci płynność finansową bądź w stosunku do niego zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne.

 

§29

 

OPERATOROWI   przysługuje   prawo   do   rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Abonenta postanowień Regulaminu i Umowy, jeżeli Abonent nie usunie   naruszeń lub   skutków   naruszenia po bezskutecznym upływie  czsu wyznaczonego przez OPERATORA terminu.

 

Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszania przez OPERATORA postanowień wynikających z Regulaminu i Umowy, jeżeli OPERATOR nie usunie naruszeń lub skutków naruszeń po bezskutecznym upływie  czasu uzgodnionego przez Strony

 

§30

 

OPERATOR ma prawo do zawieszenia świadczonej zgodnie z Umową Usługi na rzecz Abonenta w przypadku prób nielegalnego wejścia przez Abonenta do zasobów systemu informatycznych będących własnością OPERATORA

 

§31

 

W przypadku rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, skutek rozwiązania następuje w dniu następnym po wysłaniu zawiadomienia o rozwiązaniu.

 

AWARIE I REKLAMACJE

 

§32

 

W przypadku sporu dotyczącego faktury VAT, Abonent powiadomi o tym fakcie Biuro Obsługi Abonenta.

 

§33

 

Reklamacje    Abonenta    mogą być   wnoszone     nie     później niż w terminie 5 (pięciu) dni od dnia następnego po otrzymaniu faktury za Usługę, której dotyczy reklamacja. Abonent, niezależnie od złożenia reklamacji, zobowiązany jest zapłać przed upływem Terminu pozostała część należności, która nie stanowi przedmiotu reklamacji, lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana

 

§34

 

Reklamacje należy wnosić listem poleconym lub e-mailem (elektrosat@elektrosat.pl) do Obsługi Abonenta. Reklamacja musi wskazywać numer faktury VAT, numer Abonenta oraz adres miejsca świadczenia Usług, których reklamacja dotyczy, wysokość kwestionowanej kwoty lub dokładne określenie niespełnionego lub spełnionego nienależycie Świadczenia wraz z podaniem okresu, w którym miały miejsce wskazane uchybienia, a taka musi zawierać dokumenty i inne posiadane dowody uzasadniające reklamację.

 

§35

1.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w okresie czternastu (14) Dni Roboczych  od daty jej  wniesienia. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, Abonent może w terminie czternastu (14) dni wnieść pisemne odwołanie do Działu Reklamacji, który rozpatrzy odwołanie i udzieli Abonentowi odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia.

2.

Decyzja dotycząca reklamacji wydana przez OPERATORA kończy wewnętrzny tryb postępowania reklamacyjnego.

 

§36

 

Wszelkie awarie Abonent zobowiązany jest zgłaszać e-mailem: elektrosat@elektrosat.pl lub telefonicznie do Biura Obsługi Abonenta na numer (0 71) 341 50 92 niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednaka nie później niż w ciągu siedmiu (7) dni od dnia, w którym awaria taka została stwierdzona.

 

§37

1.

OPERATOR zarejestruje  zgłoszenie  awarii,  zapisują czas, gdy    został    o   tym   powiadomiony    lub    gdy    powiadomił go o awarii Abonent

2.

OPERATOR zobowiązuje się w razie zaistnienia awarii uniemożliwiającej Abonentowi     wykonywanie połączeń, Awaria taka zostanie niezwłocznie usunięta. Czas usunięcia awarii zostanie zarejestrowany w Zgłoszeniu Awarii Abonenta.

3.

OPERATOR niezwłocznie powiadomi Abonenta o usunięciu awarii

 

OPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE

 

§38

1.

OPERATOR ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi zgodnie z obowiązującym prawem na zasadach określonych w Regulaminie i Umowie.

2.

OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Usług w przypadku, gdy wynika to z:

a.

przyczyn niezależnych od OPERATORA, w szczególności  uszkodzeń infrastruktury telekomunikacyjnej   spowodowanych  przez  Abonenta lub osoby trzecie,   za które OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności;

b.

w przypadku wadliwości oprogramowania i/lub Bramki VoIP i/ lub urządzeń Abonenta;

c.

z winy podmiotu, od którego OPERATOR dokonuje na podstawie zawartego porozumienia zakupu jednostek rozliczeniowych i dostępu do platformy VoiP;

d.

z winy dostawcy zapewniającego Abonentowi dostęp do publicznej sieci INTERNET.

 

§39

 

OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie oraz utracone przez Abonenta korzyści w szczególności za utratę przychodów bądź zysków, utratę klientów, utratę możliwości rozwinięcia działalności, bądź utratę spodziewanych oszczędności.

 

§40

 

OPERATOR nie odpowiada za modyfikacje wymagane w odniesieniu do urządzeń Abonenta oraz nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju awarie lub błędy spowodowane nieprawidłowym działaniem urządzeń Abonenta.

 

§41

 

W przypadku opóźnienia w uruchomieniu jak i nieprawidłowego działania Usługi, za które odpowiedzialność ponosi OPERATOR, OPERATOR zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Abonenta Kary w wysokości 10 % opłaty abonamentowej za każdy dzień opóźnienia oraz nieprawidłowego działania Usługi od dnia Aktywacji Usługi.

 

§42

 

W przypadku opóźnienia w uruchomieniu Usługi, za które odpowiedzialność ponosi Abonent, OPERATOR uprawniony jest do nałożenia na Abonenta kary w wysokości 10 % opłaty abonamentowej za każdy dzień opóźnienia.

 

§43

 

W przypadku, gdy z winy OPERATORA nie został dotrzymany termin Aktywacji Usługi, OPERATOR zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Abonenta karę w wysokości 10 % opłaty Abonamentowej, za każdy pełen dzień opóźnienia.

 

§44

1.

W sytuacji zaistnienia awarii, która uniemożliwia Abonentowi korzystanie z Usługi, OPERATOR zobowiązuje się do zapłaty Kary,  w wysokości   1 %   średniej   kwoty  netto  z  ostatnich zapłaconych trzech faktur VAT

2.

OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności,  o której mowa w pkt. 1, jeżeli zaistniała awaria jest wynikiem:

a.

nieprawidłowego   działania   sieci   telekomunikacyjnej

b.

okresu zawieszenia Usługi,  który  został uzgodniony,

c.

naruszenia przez Abonenta Umowy i Regulaminu;

d.

działania siły wyższej;

e.

awarii urządzeń Abonenta;

f.

awarii Bramki VoIP.

 

§45

 

Wszelkie kary będą zaliczane przez OPERATORA na poczet opłat z tytułu Umowy o Usługi.

 

§46

 

Kara, o której mowa w §38 ust. 1 nie może być wyższa niż 20 % średnich kwot netto z ostatnich trzech zapłaconych przez Abonenta faktury VAT.

 

§47

 

Kara z tytułu niedotrzymania terminu Aktywacji Usługi, nie może być wyższa, niż dwukrotność opłaty abonamentowej za każdy numer telefonu

 

OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

 

§48

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2008 roku

 

§49

 

OPERATOR powiadomi Abonenta o każdej zmianie niniejszego Regulaminu   z   wyprzedzeniem,   co   najmniej   jednego   Okresu Rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Zmiany te będą dla Abonent wiążące, o ile w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o nowej treści Regulaminu, nie wypowie on Umowy. Brak wypowiedzenia Umowy w terminie wskazanym oznacza, iż Abonent zapoznał się z treścią nowego Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.

 

§50

 

Aktualny tekst Regulaminu udostępniony jest na stronie internetowej www.elektrosat.pl

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§51

 

OPERATOR ma prawo organizowali promocje, zmieniające w wyznaczonym okresie zasady i warunki Świadczenia Usługi określone w Regulaminie. Zasady i warunki promocji będą określone w Regulaminie Promocji.

 

§52

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, Planem Taryfowym lub Umową  będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Telekomunikacyjne.