Elektrosat Internet

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016 informujemy, że nasza firma przetwarza powierzone nam dane osobowe tylko w związku z realizacją zawartych z Abonentami umów o świadczenie usług. Dane naszych Abonentów nie są przekazywane podmiotom trzecim. Abonentom przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas danych oraz na usunięcie danych z naszych rejestrów. Administratorem Danych Osobowych jest Roman Grzywaczewski. W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub niejasności a także w przypadku chęci składania stosownych oświadczeń w przedmiocie swoich danych prosimy o kontakt mailowy na adres: dane@elektrosat.pl

 

REGULAMIN DOTYCZY UMÓW DLA USŁUIGI DOSTĘPU DO INTERNETU - NA CZAS OKREŚLONY, NIEOKREŚLONY ORAZ USŁUGI VOIP

(wersja 1.8a)
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
Abonament - usługa polegająca na dostarczeniu Abonentowi sygnału sieci komputerowej i i umożliwieniu dostępu do sieci Internet.
Abonent - Usługobiorca (osoba, która zawarła Umowę z Operatorem w formie pisemnej i korzysta z abonamentu).
Administrator - Osoba (podmiot) zarządzająca na zlecenie Operatora siecią komputerową.
Operator - Usługodawca (podmiot gospodarczy) świadczący abonament.
Opłata abonamentowa - opłata ponoszona przez Abonenta z tytułu dostępu do sieci, komputerowej i możliwości korzystania usług świadczonych przez Operatora.
Osoba - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa.
Umowa - umowa o świadczenie usług zawarta w formie pisemnej lub dokumentowej, na podstawie której Operator świadczy na rzecz Abonenta usługę Abonamentu i/oraz ewentualne inne usługi.
EBOK (elektroniczne biuro obsługi klienta) - usługa elektroniczna udostępniona Abonentowi poprzez Internet (przeglądarkę) umożliwiająca podgląd indywidualnych ustawień konta internetowego, dokonywanie zgłoszeń technicznych dotyczących świadczenia usługi internetowej. Ze względów bezpieczeństwa dostęp do e-bok jest możliwy jedynie w sieci Elektrosat.
Sieć i komputerowa - infrastruktura techniczna umożliwiająca świadczenie abonamentu.
1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Operator, wykorzystując własny system komputerowy świadczy usługi Abonentowi, w zamian za wnoszone przez niego opłaty, pod warunkiem przestrzegania przez strony postanowień niniejszego Regulaminu oraz zawartej Umowy, szczegółowych warunków korzystania z poszczególnych usług (o ile zostaną one ustanowione przez Operatora i przyjęte przez Abonenta) oraz ogólnych zasad korzystania z sieci komputerowych i sieci Internet zwanych Etykietą (na stronie Operatora).
1.2 Regulamin świadczenia usług, określa zakres i warunki wykonywania usług przez Operatora, prawa i obowiązki Abonenta i Operatora, zasady wzajemnych rozliczeń finansowych, składania reklamacji, udzielania pomocy technicznej oraz warunki rozwiązania Umowy.
1.3 Aktualny cennik udostępniony jest przez Operatora na stronie www.elektrosat.pl
1.4. Cennik nie obejmuje warunków promocji. Niniejszy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu ustawy kodeksu cywilnego.
2 PRAWA I OBOWIĄZKI ABONENTA
2.1 Abonentowi przysługuje prawo do wyboru abonamentu i w jego ramach do nielimitowanego korzystania z dostępu przez jedno urządzenie odbierające (np. komputer), chyba, że zawarta umowa określa inaczej.
2.2 Abonent może rozdzielić otrzymywany od Operatora sygnał na inne urządzenia ( komputery), pod warunkiem, że jest ich właścicielem, lub ich użytkownicy przebywają stale z Abonentem we wspólnym gospodarstwie domowym.
2.3 2.3 Abonentowi działającemu w charakterze konsumenta w rozumieniu odrębnych przepisów prawa Zmiana warunków Umowy, tj. zakresu świadczonej Usługi, w tym zmiana Pakietu/Planu Taryfowego lub zamówienie Usług Dodatkowych, zmiana okresu na jaki została zawarta Umowa, długości okresu wypowiedzenia, sposobu składania zamówień na Pakiety lub Usługi Dodatkowe, przystąpienie do Promocji organizowanych przez Operatora wymaga zawarcia Aneksu w formie pisemnej bądź w formie dokumentowej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej lub z wykorzystaniem konta Abonenta prowadzonego w elektronicznym BOK Operatora. W razie wyboru formy dokumentowej, Operator utrwala i dostarcza Abonentowi na trwałym nośniku treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków Aneksu do Umowy oraz oświadczenie woli Abonenta o związaniu się tymi warunkami. Przyjęcie zlecenia do realizacji następuje po uprzednim potwierdzeniu tożsamości lub statusu prawnego Abonenta, w tym dla zlecenia złożonego przy pomocy środków porozumiewania się na odległość - z zastosowaniem danych zawartych w Umowie. Abonentowi działającemu w charakterze konsumenta w rozumieniu odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo odstąpienia od Aneksu do Umowy zawartego na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora, w terminie 14 dni od jego zawarcia.
2.4 Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawem wykorzystywanie usług świadczonych przez Operatora lub wykorzystywanie Jego infrastruktury do takich celów, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim.
2.5 Abonent zobowiązany jest do przestrzegania, w zakresie jakim Go dotyczą, przepisów Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800), z późn. zmianami.
2.6 Abonent zobowiązuje się, że nie będzie:
a) podejmować działań mających na celu odczytanie haseł zabezpieczających posiadaczy kont w systemie Operatora ani w jakimkolwiek innym systemie komputerowym;
b) podejmować prób korzystania z zasobów, do których dostęp jest związany z koniecznością posiadania odpowiedniego zezwolenia, a tych zezwoleń Abonent nie posiada;
c) wykorzystywać lub umożliwiać wykorzystywanie usług świadczonych przez Operatora a także udostępniania swoich zasobów (m. in. Określonego obszaru pamięci trwałej lub operacyjnej lub informacji czy programów / skryptów) w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa, a w szczególności naruszających Ustawę z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami);
d) używać zasobów systemowych Operatora w sposób utrudniający korzystanie z nich innym Abonentom lub użytkownikom.
2.7 Abonentowi nie wolno udostępniać ani rozdzielać sygnału sieci komputerowej osobom trzecim, tj. znajdującym się poza lokalem Abonenta, o którym mowa w umowie, ani umożliwiać wykorzystania sygnału przez urządzenia nie należące do Abonenta. Za takie udostępnienie może zostać uznane niestosowanie we własnej sieci radiowej zabezpieczeń transmisji (np. szyfrowania) na odpowiednim poziomie (wymagane jest szyfrowanie minimum WEP z kluczem 128-bitowym).
2.8 Abonentowi nie wolno dokonywać samodzielnych zmian w instalacji Operatora.
2.9 Operator przydziela Abonentowi wewnętrzny nr IP oraz ustala tzw. Adres fizyczny karty sieciowej, zobowiązując zarazem Abonenta do używania określonej karty sieciowej (interfejsu). Samowolna zmiana przydzielonych parametrów protokółów komunikacyjnych jest zabroniona.
2.10 Abonent przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stosowania przez niego karty sieciowej nie wskazanej przez Operatora, tenże nie będzie ponosił odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie usługi dostępu do systemu Operatora.
2.11 W przypadku zmiany karty sieciowej (interfejsu dostępowego) przez Abonenta, zobowiązany jest on do bezzwłocznego powiadomienia Operatora o tym fakcie.
2.12 Abonent zobowiązany jest w razie konieczności (tj. silny lub porywisty wiatr, grad, wyładowania atmosferyczne), jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, kontrolować (wzrokowo) stan techniczny przekazanych (zainstalowanych) urządzeń.
2.13 Abonent ma obowiązek powiadomić Operatora o stwierdzonym uszkodzeniu (niesprawności) wykorzystywanej infrastruktury teleinformatycznej. Powiadomienie może nastąpić telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. Informacja o niesprawności powinna zawierać dane o charakterze usterki (objawach), dacie jej wystąpienia (zauważenia), adres lokalizacji łącza oraz nr umowy.
2.14 Uszkodzenia powstałe z winy Abonenta lub na skutek Jego zaniedbań będą usuwane na Jego koszt, a ewentualna niemożliwość wykorzystania usług określonych niniejszą Umową z tego tytułu nie zwalnia Abonenta ze zobowiązań finansowych (np. płacenia abonamentu).
2.15  Usterki w odbiorze programów TV powinny być usuwane w jak najkrótszym terminie.      
2.16 Awarie uniemożliwiające odbiór programów Operator powinien usunąć nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.
2.17  Operator nie odpowiada za zakłócenia w odbiorze  wynikające ze złego stanu technicznego telewizorów, wewnętrznej instalacji antenowej i innego wyposażenia
a). należącego  do Abonenta oraz nie jest  zobowiązany do ich regulacji i napraw oraz nie wykonuje ponownego programowania odbiornika telewizyjnego, tunera
b).  zewnętrznego lub innych urządzeń odbiorczych.
2.18. Operator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skutki spowodowane: brakiem sygnału, zakłóceniami  oraz przerwani  w reemitowanym sygnale
a). spowodowane miedzy innymi:
b). oddziaływaniem skrajnych warunków atmosferycznych
c). bardzo intensywnymi opadami deszczu, śniegu lub gradu połączone z dużym zachmurzeniem   
d). wiatry oraz wichury o prędkościach powyżej 10 m/s.
e). zmian pozycji oraz rodzaju nadajników satelitarnych, systemu nadawania,
f). konserwacji urządzeń nadawczych, przerw w dostawie energii elektrycznej, aktów wandalizmu, kradzieży urządzeń  sieci TVK oraz innych
g). zdarzeń losowych niezależnych od woli Operatora.
2.19. Abonent ma prawo do składania reklamacji dotyczących świadczonych usług przez Operatora. Reklamacje należy składać w formie pisemnej w siedzibie firmy.
2.20 Operator w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji poinformuje Abonenta o jej rozpatrzeniu. W uzasadnionym przypadku obniżyć opłatę   abonamentową w wysokości 1/30 części opłaty za każdy dzień bez odbioru co najmniej 60% programów w  zamówionym pakiecie.
3 PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA
3.1 Operator zobowiązany jest do usuwania zgłoszonych przez Abonenta usterek i niesprawności w dostarczaniu sygnału sieci telewizyjnej i komputerowej a powstałych z winy Operatora lub w jego osprzęcie w możliwie najkrótszym terminie, z zastrzeżeniem nieistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub istotnie utrudniających zdiagnozowanie i/lub usunięcie usterki.
3.2 Usługodawca gwarantuje usunięcie ewentualnej awarii w czasie do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia faktu jej wystąpienia przez Abonenta.
3.3 W przypadku stwierdzenia zdarzeń technicznych mogących przeciążać sieć Operatora lub inne sieci (skanowanie portów, adresów, rozsyłanie wirusów, spamu), Operator może ograniczyć dostęp Abonenta, z którego komputera generowany jest nadmiarowy ruch, aż do całkowitego wyłączenia dostępu włącznie. W takiej sytuacji Abonentowi nie przysługuje zwrot naliczonego abonamentu.
3.4 O stwierdzonej sytuacji i podjętych działaniach Operator powiadamia Abonenta. Przywrócenie dostępu następuje po usunięciu przez Abonenta przyczyn powstałej sytuacji.
3.5 Operator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe pogorszenie jakości dostępu (przerwy) spowodowane czynnikami atmosferycznymi (tj. np. wyładowania atmosferyczne, opady gradu, zaniki lub wyłączenia prądu, powódź itp.) lub innymi, na które nie ma bezpośredniego wpływu.
3.6 Operator ma prawo przekazać sieć w administrowanie innemu operatorowi.
4 ROZLICZENIA
4.1 Abonent zobowiązany jest do terminowego regulowania opłat za usługi świadczone na jego rzecz przez Operatora zgodnie z zapisami określonymi w umowie.
4.2 Za świadczone usługo Operator pobiera opłaty:
a) jednorazowe - w zakresie i wysokości określonej w cenniku obowiązującym w dniu podpisania umowy lub przyjęcia usługi (zlecenia) do wykonania;
b) cykliczne - w zakresie i wysokości określonej w cenniku obowiązującym w okresie wykonywania usługi.
4.3 Opłatę abonamentową Abonent reguluje w cyklach miesięcznych kalendarzowych, za miesiąc bieżący (z góry), w terminie określonym w zawartej Umowie.
4.4 Operatorowi przysługuje prawo do zmiany wysokości opłat, zgodnie ze zmianą stopy inflacji ogłaszanej  przez GUS, oraz zmianą opłat dla innych podmiotów (w szczególności opłat za licencje oraz dzierżawione od innych operatorów łącza lub należnego podatku), z usług których korzysta Operator. Zmiany te będą ogłaszane Abonentom zgodnie z punktami 9.1.d) – f) niniejszego Regulaminu.
4.5 Za opóźnienia w regulowaniu należności przez Abonenta Operator może dochodzić ustawowych odsetek lub opłat określonych w Cenniku.
4.6 W przypadku przeterminowania płatności na okres ponad 10 dni Usługodawca może ograniczyć lub zablokować dostęp do sieci komputerowej oraz konta Abonenta do czasu uregulowania należności. Nie uregulowanie przeterminowanych należności może również spowodować wypowiedzenie umowy. Ponowne podłączenie Abonenta do sieci może nastąpić po uregulowaniu wszelkich należności płatniczych.
4.7 Faktury za świadczone usługi są wystawiane w systemie miesięcznym. Abonent może odebrać faktury w każdej chwili. Faktury za okres wsteczny nie będą wystawiane.
4.8 Dokumenty rozliczeniowe i inna korespondencja przesyłana jest Abonentowi na określony w umowie adres poczty elektronicznej, z zastrz. Punktu 6.1d) i nast.
4.9 W przypadku przerwy (przerw) w abonamencie dłuższej niż 1 doba powstałej z winy Operatora, Abonentowi przysługuje pomniejszenie opłaty abonamentowej w wysokości 1/30 za każdy zaliczony dzień przerwy. Do okresu przerwy zalicza się pełne doby.
4.10 Pomniejszenie opłaty abonamentowej zmniejsza zobowiązania za następny okres rozliczeniowy (na życzenie Abonenta).
4.11 Jakiekolwiek przerwy lub usterki w uzyskiwaniu połączenia sieciowego, nie zwalniają Abonenta od terminowego uiszczania należnych opłat.
5. ROZWIĄZANIE UMOWY
5.1 Po upływie minimalnego okresu trwania Umowy (określonego indywidualnie w umowie), każda ze stron może rozwiązać (wypowiedzieć) Umowę w każdym czasie, ze skutkiem faktycznym na koniec miesiąca kalendarzowego następnego po tym, w którym zostało złożone.
5.2 Operator ma prawo rozwiązać lub zawiesić Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Abonent wykorzystuje usługi świadczone przez Operatora do celów niezgodnych z prawem lub działanie Abonenta narusza postanowienia umowy i regulaminu, a w szczególności w zakresie obowiązku ponoszenia przez Abonenta opłat lub działania na szkodę Operatora.
5.3 Wypowiedzenie umowy przez Abonenta nie zwalnia Go z obowiązku uregulowania wszystkich należności wobec Operatora.
5.4 Wypowiedzenie Umowy jest skuteczne pod warunkiem zachowania formy pisemnej i przesłania go drugiej stronie listem poleconym lub doręczenia osobiście.
5.5 Wypowiedzenie Umowy oraz oświadczenie Operatora o rozwiązaniu Umowy będą dokonywane na adres wskazany w Umowie.
5.6 W przypadku rozwiązania Umowy Abonentowi przysługuje zwrot 100% nadpłaconych kwot abonamentu, o ile taka nadpłata istnieje. W przypadku zastosowania przez Operatora zapisów p-ktu 5.2 zwrot taki Abonentowi nie przysługuje.
5.7 Dla Abonenta działającego w charakterze konsumenta w rozumieniu odrębnych przepisów prawa oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga formy pisemnej (zgodnej z pkt 5.4 Regulaminu) lub dokumentowej, przy czym dla zachowania formy dokumentowej oświadczenie woli o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej jest składane telefonicznie na Infolinii Operatora i utrwalane na nośniku w postaci nagrania rozmowy.
6. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
6.1 Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niezgodne z prawem wykorzystywanie przez Abonenta usług świadczonych przez Operatora lub inne działania podejmowane przez Abonenta przy wykorzystaniu sieci lub urządzeń Operatora, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim;
b) wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, działaniem siły wyższej, awariami systemów i łączy innych dostawców;
c) niemożliwość lub utratę zdolności świadczenia usług spowodowaną ingerencją instytucji administracji państwowej lub osiedlowej (samorządowej);
d) niemożliwość dostarczenia korespondencji (w tym tradycyjnej pocztowej) w przypadku zmiany adresu Abonenta i niedokonania przez Abonenta skutecznego powiadomienia Operatora o tej zmianie. Wiadomość (przesyłkę) nadaną na ostatni znany Operatorowi adres uważa się za nadaną prawidłowo;
e) niemożliwość dostarczenia korespondencji elektronicznej w przypadku zaistnienia przeszkód technicznych, na które Operator nie ma bezpośredniego wpływu (np. działania filtrów antyspamowych, wyłączenia konta lub innych ograniczeń związanych z kontem Abonenta).
6.2 Operator i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody pośrednie i bezpośrednie w tym również utracone korzyści spowodowane wystąpieniem siły wyższej oraz przyczyn niezależnych od Operatora (np. zakłóceń dosyłu sygnału internetowego, przerwy w dostawie prądu oraz z tytułu konserwacji urządzeń lub linii transmisyjnych).
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Operatora lub Administratora Abonent ma prawo złożyć Operatorowi reklamację lub zażalenie.
7.2  Zgodnie z art. 106 ust 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne reklamacja / zażalenie może zostać złożona pisemnie, ustnie do protokołu, telefonicznie lub drogą elektroniczną
7.3  W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu upoważniona osoba reprezentująca dostawcę usług przyjmująca reklamację jest obowiązana niezwłocznie potwierdzić jej przyjęcie w formie pisemnej. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną, dostawca usług jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji do potwierdzenia jej przyjęcia w formie pisemnej z podaniem terminu, w którym reklamacja zostanie rozpatrzona.
7.4 Aktualne adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu do zgłoszeń serwisowych znajdują się na stronie internetowej Operatora. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są w biurze w systemie 5/7, w g. 8.00 do 16.00. pod nr tel 71 341 50 92  lub od 16.00-22.00 pod nr tel 501 495 038
7.5 Zgłoszenie reklamacji lub zażalenia nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty za usługi określonej w Umowie. W przypadku uznania zgłoszenia Operator obniży opłatę abonamentową o właściwą kwotę w następnym cyklu rozliczeniowym.
7.6 Operator udziela odpowiedzi na zażalenie złożone przez Abonenta w takiej formie (taką drogą) jak zostało ono wniesione, za wyjątkiem zgłoszenia telefonicznego, gdzie odpowiedź wysyłana jest na adres email Abonenta, z zastrz. jak w p-kcie 6.1d) i nast.
7.7 Operator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w jak najkrótszym terminie jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia jej wniesienia. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę doręczenia powiadomienia Operatorowi.
7.8  W przypadku odmowy uznania reklamacji/zażalenia  przez Operatora w całości lub w części odpowiedź na reklamację powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zostać doręczona reklamującemu przesyłką pocztową poleconą. Ponadto odpowiedź na reklamację powinna zawierać pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne.
7.9  Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka dostawcy usług rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia reklamującego.

8. OBSŁUGA SERWISOWA
8.1  Operator świadczy na rzecz Abonentów bezpłatną i płatną obsługę serwisową.
8.2 Do bezpłatnej obsługi serwisowej zalicza się:
a). diagnostykę i usuwanie niesprawności w sprzęcie Operatora, o ile do niesprawności nie przyczyniły się działania lub zaniechanie działań przez Abonenta, do których był On zobowiązany;
b). zmianę ustawienia lub zmianę parametrów eksploatacyjnych infrastruktury technicznej (sieci komputerowej) Operatora.
8.3. Do płatnej obsługi serwisowej zalicza się:
a) diagnostykę lub modyfikacje ustawień w wykorzystywanym przez Abonenta sprzęcie lub oprogramowaniu;
b) zmianę parametrów technicznych dostępu Abonenta, wykonywaną na jego zlecenie (dyspozycje);
c) instalację nowych urządzeń lub elementów albo zmianę funkcjonalności istniejących urządzeń (usług), chyba, że zawarta z Abonentem umowa ustala inaczej; d) usuwanie niesprawności lub przywracanie funkcjonalności infrastruktury technicznej Operatora powstałej z winy Abonenta lub na skutek zaniechania działań, do których był on zobowiązany.
8.4 Prace (działania) techniczne realizowane są:
a) w systemie 5/7, w godz. 8 - 16, a w odniesieniu do elementów montowanych na zewnątrz budynków - dodatkowo nie później niż do zmierzchu i pod warunkiem nie występowania ograniczonej przejrzystości powietrza;
b) z zastrzeżeniem nieistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających albo istotnie utrudniających poprawne oraz bezpieczne zdiagnozowanie i ewentualne usunięcie usterki;
c) z zastrzeżeniem nieistnienia utrudnienia w dostępie do nieruchomości Abonenta albo jej części uniemożliwiającego lub utrudniającego dostęp do zainstalowanych u Abonenta elementów sieci Operatora oraz bezpieczne, wydajne i skuteczne wykonywanie czynności technicznych.
8.5 Szczegóły informacji o zakresie świadczonej pomocy technicznej i usługach dodatkowych oraz ich ceny znajdują się w cenniku dostępnym na stronie internetowej Operatora.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1 a) Operator doręcza Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, o ile Operator umożliwia korzystanie z takiego podobnego środka porozumiewania się na odległość, Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, na adres wskazany przez Abonenta. Na żądanie Abonenta będącego stroną Umowy zawartej w formie dokumentowej Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, na piśmie na wskazany adres korespondencyjny.
9.1. b) Niezależnie od powyższego, treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej określonych w Regulaminie, Operator publikuje na swojej stronie internetowej. Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w życie tych zmian. W razie skorzystania z tego prawa, Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi przyznanej Abonentowi zgodnie z par. 3 pkt 2 lit d) Umowy z wyjątkiem przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE),o której mowa jest w art. 63 ust. 2a ustawy z dn. 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.
9.1. c) W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków Umowy określonych w Regulaminie wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE, Operator podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w życie tych zmian a Operatorowi przysługuje zwrot ulgi przyznanej Abonentowi zgodnie z par. 3 pkt 2 lit d) Umowy.
9.1. d) Operator doręcza Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, o ile Operator umożliwia korzystanie z takiego podobnego środka porozumiewania się na odległość, Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku na adres wskazany przez Abonenta. Na żądanie Abonenta będącego stroną Umowy zawartej w formie dokumentowej Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku na piśmie na wskazany adres korespondencyjny. Niezależnie od powyższego, treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku, Operator publikuje na swojej stronie internetowej. Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w życie tych zmian. W razie skorzystania z tego prawa w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen przez Operatora, Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi przyznanej Abonentowi zgodnie z par. 3 pkt 2 lit d) Umowy, z wyjątkiem przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmiany w Cenniku następuje na skutek zmiany przepisów prawa.
9.1. e) W przypadku, gdy proponowana zmiana w Cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE, Operator publikuje na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku akceptacji zmian w Cenniku, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w życie tych zmian a Operatorowi przysługuje zwrot ulgi przyznanej Abonentowi zgodnie z par. 3 pkt 2 lit d) Umowy.
9.1. f) Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie lub w Cenniku, wynika wyłącznie ze zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, Operator publikuje na swojej stronie internetowej informacje o zmianie warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, zmianie w Cenniku, terminie ich wprowadzenia wraz ze wskazaniem miejsca udostępnienia treści zmiany lub warunków Umowy lub Cennika uwzględniających tę zmianę, o prawie wypowiedzenia Umowy przez Abonenta w przypadku braku akceptacji tych zmian oraz o konieczności zwrotu przyznanej ulgi, o której mowa w par. 3 pkt 2 lit d) Umowy w przypadku skorzystania przez Abonenta z prawa do wypowiedzenia Umowy. Operator może podać do publicznej wiadomości informacje o ww. zmianach z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wprowadzeniem tych zmian w życie wyłącznie w przypadku, kiedy publikacja aktu prawnego, z którego wynika zmiana stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wejściem w życie zmiany tej stawki.
9.2 1 a) W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust. Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, udzielonej Abonentowi przez Operatora zgodnie z par. 3 pkt 2 lit. d) umowy, o czym abonent powinien zostać także poinformowany.
b). Przepisu lit. a) nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian, o których mowa w ust.8. 1, wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych.
c) . Operator niezwłocznie informuje na piśmie abonentów będących stroną umowy pisemnej o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, chyba że abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków umowy.
d). Jeżeli do dnia wejścia w życie postanowień nowego Regulaminu Abonent nie wniesie zastrzeżeń dotyczących jego treści  / nie skorzysta z prawa wypowiedzenia umowy - zmiany uważa się za wiążące.
9.3 Operator kontaktuje się z Abonentem poprzez:
a) pocztę elektroniczną (w przypadku określenia konta lub kont w umowie - konto to staje się PODSTAWOWĄ formą komunikacji wzajemnej), z zastrzeżeniem jak w p-kcie 6.1d) i nast.;
b) elektroniczne biuro obsługi klienta (EBOK);
c) ogłoszenia na stronie internetowej Operatora;
d) list polecony (w wyjątkowych przypadkach, np. wypowiedzenia umowy).
9.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.5 W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych na tle wykonywania umowy, jej zapisów oraz zapisów i postanowień niniejszego regulaminu stronom przysługuje prawo polubownej możliwości rozwiązania sporu. W takim przypadku Abonentowi przysługuje prawo złożenia odpowiedniego wniosku do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu.
9.6 W przypadku sprzeczności Regulaminu z zawartą z Abonentem umową - w pierwszej kolejności rozpatrywane będą zapisy umowy.
9.7 Regulamin w wersji 1.8 obowiązuje od dnia 12.12.2018 r.